تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

 

با رجوع به نرخ نفر ساعت خدمات و برآیند ضرایب تحصیلی، سابقه، ویژگی هر شغل، هزینه خدمات نفر ساعتی شبکه بدین شرح است:

نرخ پایه خدمات کارشناسی فنی شبکه( ریال)

حق الزحمه نفر ساعت

(رند شده )

نرخ پایه

نفر ساعت

(ریال)

عنوان شغل
۴۲۰،۰۰۰ ۲۶۳،۰۰۰ ۱,۶ تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه دو)
۷۸۹،۰۰۰ ۲۶۳،۰۰۰ ۳ تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه یک)
۱،۳۱۵،۰۰۰ ۲۶۳،۰۰۰ ۵ کارشناس عمومی شبکه
۱،۷۱۰،۰۰۰ ۲۶۳،۰۰۰ ۶,۵ کارشناس متخصص شبکه
۲،۵۲۵،۰۰۰ ۲۶۳،۰۰۰ ۹,۶ کارشناس فوق تخصص شبکه

 فهرست بهاي نرخ بستر زیر ساخت شبکه

با توجه به گستردگی و تعدد خدمات کارشناسی مرتبط با امور زیر ساخت شبکه، فهرست بهاي ارائه خدمات در قالب جداول متعدديدر ادامه دسته بندي گردیده است.

فهرست بهاي نرخ خدمات بستر زیر ساخت شبکه

توضیحات (قیمت (ریال واحد عناوین خدمات شبکه ردیف
Earth نمودن براي فلزي ۱۶۲،۰۰۰ متر طول نصب ترانکینگ فلزي تا سایز ۱۲سانتی متر ۱
۱۶۰،۰۰۰ متر طول نصب ترانکینگ غیرفلزي تا سایز ۱۲ سانتی متر ۲
 شامل Earth نمودن براي فلزي ۱۹۰،۰۰۰ متر طول نصب ترانکینگ فلزي بالاتر از ۱۲ سانتی متر ۳
۱۶۰،۰۰۰ متر طول نصب ترانکینگ غیرفلزي بالاتر از ۱۲ سانتی متر ۴
۱۸۵،۰۰۰ هر عدد نصب اتصالات ترانکینگ ( ماننداتصالات گوشه لگراند، ….) ۵
 با پیچ و رولپلاك ۳۹،۰۰۰ مترطول کانال گذاري پلاستیکی (داکت) بدون گوشه و زاویه تا سایز ۳سانتی متر ۶
براي حداقل ۱۰۰ متر کمتر از آن توافقی
 با پیچ و رولپلاك براي حداقل ۱۰۰ مترکمتر از آن توافقی  ۳۵،۰۰۰ متر طول کانال گذاري پلاستیکی (داکت) بدون گوشه و زاویه از سایز ۵/۳سانتی متر با بالا ۷
در شرایط عادي و اتصال توسط بستاسپید ۴۰،۰۰۰ متر طول نصب لوله فلزي و خرطومی فلزیتا سایز ۲۸ میلیمتر (PG21) ۸
در شرایط عادي و اتصال توسط بستاسپید ۴۵،۰۰۰ متر طول نصب لوله فلزي و خرطومی فلزیاز سایز ۲۸ تا  ۴۷ میلیمتر (PG36) ۹
۵۵،۰۰۰ متر طول نصب لوله فلزي و خرطومی فلزیاز سایز ۴۷ تا  ۶۰ میلیمتر (PG48) ۱۰
توافقی متر طول نصب لوله فلزي و خرطومی فلزیاز سایز ۶۰ میلیمتر (PG48) به بالا ۱۱
۳۰۰،۰۰۰ متر طول  نصب لولهPVCتا سایز ۲۸میلیمتر (PG21)  ۱۲
۳۵،۰۰۰ متر طول نصب لولهPVCاز سایز ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر (PG36) ۱۳
۴۸،۰۰۰ متر طول نصب لولهPVCاز سایز ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر (PG48) ۱۴
۵۷،۰۰۰ متر طول نصب لولهPVCاز سایز ۶۰ میلیمتر (PG48) به بالا ۱۵
۵۱۰،۰۰۰ متر طول نصب لوله پلی اتیلن تا ۲۸میلیمتر (PG21)  ۱۶
۶۷،۰۰۰ متر طول نصب لوله پلی اتیلن از سایز ۲۸ تا  ۴۷ میلیمتر (PG36) ۱۷
۸۸،۰۰۰ متر طول نصب لوله پلی اتیلن از سایز ۴۷ تا  ۶۰ میلیمتر (PG48) ۱۸
۹۸،۰۰۰ متر طول نصب لوله پلی اتیلناز سایز ۶۰ میلیمتر (PG48) به بالا ۱۹

کابل کشی دیتا

شرایط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر

۳۷،۰۰۰ متر کابل کشی تا ۱۰۰۰۰ متر  ۱

۳۵،۰۰۰ متر کابل کشی از ۱۰۰۰۰ تا  ۲۵۰۰۰

۲

۳۱،۰۰۰

متر کابل کشی از ۲۵۰۰۰ متر به بالا

۳

شرایط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر

۴۲،۰۰۰

متر کابل کشی تا ۱۰۰۰۰ متر

 ۱

۳۹،۰۰۰

متر کابل کشی از ۱۰۰۰۰ تا  ۲۵۰۰۰

۲

۳۶،۰۰۰

متر کابل کشی از ۲۵۰۰۰ متر به بالا

۳

شرایط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل ۹۱۵ متر

۵۴۰۰۰

متر کابل کشی تا ۱۰۰۰ متر

 ۱

۴۳،۰۰۰ متر کابل کشی از ۱۰۰۰ تا  ۵۰۰۰

۲

۳۹،۰۰۰

متر کابل کشی از ۵۰۰۰ متر به بالا

۳

کابل کشی فیبرنوري

حداقل کابل گذاري ۵۰۰ متر براي حداکثر ۱۲CORE

۹۶،۰۰۰

متر

۸۷،۰۰۰

متر

شرایط عادي کابل کشی روي سینی در کانال آدم رو

حداقل ۱۰۰۰ متربراي حداکثر

۱۲core زره دار شامل فقط دستمزد -سایر هزینه ها بعهده کارفرما

۱۵۵،۰۰۰

متر

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

۸۵،۰۰۰

متر طول نصب سینی تا عرض ۱۰ سانت  ۲۰

۹۱،۰۰۰

متر طول نصب سینی از عرض ۱۰ تا  ۲۰سانت  ۲۱

۱۰۵،۰۰۰

متر طول نصب سینی از عرض ۲۰ تا ۳۰سانت

 ۲۲

۱۲۵،۰۰۰ متر طول نصب سینی از عرض ۳۰ تا  ۴۰سانت

 ۲۳

۱۳۵،۰۰۰

متر نصب سینی از عرض ۴۰ بهبالا  ۲۴
۳۹،۰۰۰ عدد نصب ساپورت (پیچ براي سینی دهبه دیوار)

 ۲۵

توافقی توافقی عدد نصب ساپورت (جوشکاري و ……. )

 ۲۶

۳۵،۰۰۰

عدد نصب جعبه تقسیم پلاستیکی ۱۰*۱۰

 ۲۷

۵۲،۰۰۰

عدد

نصب جعبه فلزي ۱۵*۱۵

 ۲۸

سایر عملیات اجرایی

به ازاء هر سانت اضافه قطر ۲۵۰۰ ریالاضافه می شود

۱۲۴،۰۰۰ عدد سوراخکاري ارتباطی معمولی (تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار تا ۲۰سانتیمتر با لوله گذاري

۲۹

به ازاء هر سانت اضافه قطر ۲۵۰۰ ریالاضافه می شود

 ۱۸۵،۰۰۰ عدد سوراخکاري ارتباطی معمولی ( تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار تا ۶۰ سانتیمتر با لوله گذاري

۳۰

به ازاء هر سانت اضافه قطر ۵۰۰۰ ریالاضافه می شود

۲۱۹،۰۰۰ عدد سوراخکاري ارتباطی داخل بتون (تا قطر نیم سانتیمتر) تا عمق ۲۰سانتیمتر با لوله گذاري ۳۱

۲۱۹،۰۰۰

عدد استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم

۳۲

محاسبه براي حداقل ۱۰ متر ۱۰۸،۰۰۰ متر برش روي گچ جهت لوله گذاري تا گچ کاري و ترمیم

۳۳

۳۱۳،۰۰۰

عدد نصب دریچه بازدید ۲۰*۲۰

 ۳۴

 

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

۱۳۶،۰۰۰

متر کابل کشی از ۵۰۰۰ به بالا

۲

  با اتصالات )مشابهOPGW  هوائی)

      ۶۵۹٫۰۰۰ متر کابلکشی کابل فیبر نوري حداقل ۱۰۰۰ متر

۳

نصب اتصالات

۱۷،۰۰۰

عدد

نصب ۴۵RJ- نري (پلاگ) Cat.5e

۴۰،۰۰۰

عدد نصب ۴۵RJ- مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جک) Cat.5e
۳۱،۰۰۰ عدد

(STP Cat.5e   یاCat.6 نري (پلاگ RJ-45 نصب

۵۱،۰۰۰

عدد نصب ۴۵RJ- مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جک) ۶Cat. یا

STP Cat.5e

۴۰،۰۰۰ عدد

(Cat7   یاSTP Cat.6   یاCat.6A نري (پلاگ RJ-45 نصب

۶۲،۰۰۰ عدد

نصب ۴۵RJ- مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جک) Cat.6A

Cat7   یاSTP Cat.6 یا

توافقی

عدد

نصب ۴۵GG- یا  TERA نري (پلاگ Cat.6A یا  ۷Cat)

توافقی عدد

نصب ۴۵GG- یا  TERA مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون

Cat7   یاCat.6A (جک

۱۳،۰۰۰

عدد

نصب پریز دیتا روکار (بدون نصبKeystone )

۲۱،۰۰۰

عدد نصب پایه پریز یا قاب پشتی (BackBox + Faceplate)

۱،۴۵۶،۰۰۰

عدد

– Cat5e UTP داراي ۲۴ پورت Patch Panel نصب  و پانچLoaded بصورت

۱،۸۱۸،۰۰۰

عدد

– Cat5e STP داراي ۲۴ پورت Patch Panel نصب  و پانچLoaded بصورت

۱،۸۱۸،۰۰۰    عدد

بصورت – Cat6 UTP داراي ۲۴ پورت Patch Panel نصب  و پانچLoaded

۲،۱۸۸،۰۰۰ 

عدد

– Cat6e STP داراي ۲۴ پورت Patch Panel نصب  و پانچLoaded بصورت

۱۸۱،۰۰۰

عدد

 Unloaded در رك – بصورت Patch Panel نصب فیزیکی

۶۳۳،۰۰۰ عدد

(Epoxyless) SC نصب کانکتور

 ۸۴۵،۰۰۰

عدد

(Epoxy) SC نصب کانکتور

 ۸۴۵،۰۰۰

عدد

(Hot Melt) SC نصب کانکتور

توافقی

رشته

Fan out kit نصب

توافقی

سرکابل

روکش برداري کابلهاي فیبر نوري مسلح به ازاي هر مورد

۶۹۳،۰۰۰

عدد

ایجاد اتصال فیبرنوري به روشFusion

۶۹۳،۰۰۰

تار

ایجاد اتصال فیبرنوري به روش MechanicalSplice

۱۹۷،۰۰۰

یونیت

نصب پچ پنل فیبرنوري درداخل رك

 ۵۶۲،۰۰۰

عدد

نصب سینی فیبرنوري (کاست)

۴۷،۰۰۰

تار آرایش تارهاي فیبر نوري داخل کاست
۶،۳۷۹،۰۰۰ جعبه

نصب جعبه اتصال فیبرنوري (JointBox) با آرایش مربوط تا ۱۲تارفیبرنوري به ازاء هر جعبه

    ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰

جعبه

نصب جعبه ترمینال (TerminalBox) فیبرنوري با آرایش مربوط تا۱۲ تار

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

 نرخ خدمات Rack

 فهرست بهاي نرخ خدمات پس از فروش رك دیواري

توضیحات

(قیمت (ریال شرح خدمات پس از فروش رك دیواري

ردیف

تا عمق ۴۵ سانتی متر

۸۰۰،۰۰۰ نصب رك دیواري ۴U تا  ۶U

۱

تا عمق ۴۵ سانتی متر

۱،۳۵۰،۰۰۰ نصب رك دیواري  ۷U تا  ۱۲U

۲

۱۸۰،۰۰۰ نصب سینی کوچک

۳

۱۰۰،۰۰۰ نصب بلنک پنل۱Uو ۲U و  ۳U

۴

۱۸۰،۰۰۰

نصب نگهدارنده کابل

۵

۱۸۰،۰۰۰

نصب لایت پنل

۶

۳۵۰،۰۰۰

نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا ۳U

۷

۶۸۰،۰۰۰

نصب/ افزایش فن

۸

۵۴۰،۰۰۰

جابجائی و تنظیم یک جفت ریل

۹

۳۵۰،۰۰۰ تعویض درب شیشه اي

۱۰

۱۰۰،۰۰۰

تعویض درب با لولاي متحرك

۱۱

۲۵۰،۰۰۰

تعویض  درب با لولاي ثابت

۱۲

۲۰۰،۰۰۰

جابجائی پنل ثابت و متحرك

۱۳

۱۰۰،۰۰۰ تعویض غبار گیر موئی

۱۴

۱۸۰،۰۰۰

تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره

۱۵

۸۰،۰۰۰

تعویض استاپر مغناطیسی

۱۶

۱۴۰،۰۰۰

تعویض لولاي فنري

۱۷

۸۰،۰۰۰ وصل سیم ارت به بدنه

۱۸

۸۰،۰۰۰

تست ارت پاور رك

۱۹

۱۶۰،۰۰۰

PDU تست

 ۲۰

۲۷۰،۰۰۰

تعمیرPDU

 ۲۱

۸۰،۰۰۰

تعویض فیوزPDU

 ۲۲

۵۳۰،۰۰۰ آموزش و راه اندازي رك هوشمند

 ۲۳

۱،۰۲۰،۰۰۰

نصب رك ۱۴U تا  ۳۲U

 ۲۴

۱،۶۳۰،۰۰۰

نصب رك ۳۵U تا  ۴۷U

 ۲۵

۲۸۰،۰۰۰

نصب سینی ثابت به چهار ریل

 ۲۶

تا عمق ۶۰ سانتی متر ۳۹۰،۰۰۰

نصب سینی ثابت به شش ریل

 ۲۷

تا عمق ۶۰ سانتی متر

۳۹۰،۰۰۰

نصب سینی متحرك

 ۲۸

۸۰،۰۰۰

نصب بلنک پنل۱Uو ۲U و  ۳U

 ۲۹

۱۴۰،۰۰۰

نصب بلنک پنل۴Uتا ۶U

 ۳۰
۸۰،۰۰۰ unloaded نصب پچ پنل

 ۳۱

۱۴۰،۰۰۰ نصب نگهدارنده کابل

 ۳۲

۱۴۰،۰۰۰

نصب لایت پنل

 ۳۳

۱۰۰،۰۰۰ نصب پنل مانیتور

 ۳۴

۱۰۰،۰۰۰

نصب پنل موئی

۳۵

 

۲۷۰،۰۰۰

نصب سینی فن

 ۳۶

۱۴۰،۰۰۰

PDU نصب

 ۳۷

۲۰۰،۰۰۰

نصب هرDevice در رك تا ۳U

۳۸

جدول کلی نصب سرورها در جدولمربوطه

۱،۳۴۰،۰۰۰

نصب فیزیکی سرور Rack Mount متعارف و تجهیزات مشابه داراي ریل و UPS-

 Rackmount

۳۹

۲۷۰،۰۰۰

نصب سویچ بدون وجود رك (بر روي دیوار و …)

۴۰

 فهرست بهاي نرخ خدمات پس از فروش رك ایستاده

(قیمت (ریال

شرح خدمات پس از فروش رك ایستاده

ردیف

۵۱۰،۰۰۰

بررسی فن معیوب

۱

۶۴۰،۰۰۰

بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب

۲

۶۸۰،۰۰۰

نصب / افزایش فن

 ۳

۵۱۰،۰۰۰

تعویض در شیشه اي

۴

۱۹۰،۰۰۰

تعویض  در  با لولاي متحرك (فنري)

۵

۳۵۰،۰۰۰

تعویض  در  با لولاي ثابت

 ۶

۳۵۰،۰۰۰

تعویض در – دو تکه با لولاي متحرك

 ۷

۱۰۰،۰۰۰

تعویض غبار گیر موئی

 ۸

۱۹۰،۰۰۰

تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره

۹

۵۱۰،۰۰۰

تعویض قفل الکترونیک پین کد

 ۱۰

۳۵۰،۰۰۰

تعویض قفل زیمنسی  ۱۱
۱۹۰،۰۰۰  تعویض فیلتررك

 ۱۲

۱۱۰،۰۰۰

 تعویض استاپر مغناطیسی  ۱۳
۱۱۰،۰۰۰  نصب هر چرخ / پایه رك

 ۱۴

۳۵۰،۰۰۰

 تعویض هر چرخ / پایه رك (با تجهیزات داخل)  ۱۵
۵۰۰،۰۰۰  جابجائی و تنظیم یک جفت ریل

 ۱۶

۱۸۰،۰۰۰

 تعویض لولاي فنري  ۱۷
۵۰۰،۰۰۰ بررسی  سیستم هوشمند

 ۱۸

۶۸۰،۰۰۰

بررسی و تعویض سیستم هوشمند )بدون احتساب تجهیزات ۱۹
۵۰۰،۰۰۰ بررسی در کنترل از راه دورRF

 ۲۰

۶۸۰،۰۰۰ بررسی و تعویض/تعمیر سیستم کنترل از راه دور RF (بدون احتسابتجهیزات) ۲۱
۱۰۰،۰۰۰ وصل سیم ارت به بدنه رك

 ۲۲

۳۵۰،۰۰۰

رگلاژ رك در محلهاي خاص)ارتفاع، کف کاذب ومحلهاي شیبدار….(

۲۳
۳۵۰،۰۰۰ آزمایش و راه اندازي رك هاي هوشمند  ۲۴
۸۸۰،۰۰۰ آموزش و راه اندازي رك هوشمند  ۲۵

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

تعرفه نرخ برق کشی براي تجهیزات شبکه

 فهرست بهاي نرخ خدمات برق کشی براي تجهیزات شبکه

توضیحات

(قیمت (ریال واحد عناوین خدمات شبکه

ردیف

کابل کشی برق و نصب تجهیزات آن

حداقل کابل کشی ۱۰۰۰ متر

۱۵،۰۰۰ متر کابل کشی برق ۳*۲/۵

۱

۱۵،۰۰۰ متر کابل کشی فوق تا ۱۰۰۰۰ متر ۲

۱۵،۰۰۰

متر کابل کشی از ۱۰۰۰۰ متر تا ۲۵۰۰۰

۳

۱۵،۰۰۰ متر کابل کشی از ۲۵۰۰۰ متر به بالا ۴

۲۶،۰۰۰

متر

کابل کشی برق ۴*۶

۵

۲۶،۰۰۰

متر کابل کشی برق ۴۱۰*

۶

۳۹،۰۰۰

متر کابل کشی برق ۴۱۶*

۷

۲۵۰۰۰

متر کابل کشی برق ۱۳۵*

۸

۶۵،۰۰۰

عدد نصب پریز برق روکار یا توکار

۹

۳۹،۰۰۰

عدد نصب پایه پریز برق روکار

۱۰

۳۹،۰۰۰

عدد نصب پایه پریز برق توکار

۱۱

۶۰،۰۰۰ عدد نصب فیوز رو کارتکی (کنار سیستم و پریز) ۱۲

۶۰۰،۰۰۰

عدد نصب جعبه فیوز  ۱۳

بدون حفاري و گچ کاري (توکار)

۹۸۰،۰۰۰ عدد نصب تابلو برق کوچک دیواري روکار یا توکار ( تا سایز ۱۵*۲۰)

۱۴

بدون حفاري و گچ کاري (توکار)

۳۹،۰۰۰ عدد نصب جعبه تقسیم برق ۱۰*۱۰

۱۵

۵،۶۲۰،۰۰۰

عدد

نصب تابلو برق با ابعادبزرگ

۱۶

بعد از بازدید

۹۸۰،۰۰۰ نصب تابلو برق سلولی

 ۱۷

بدون باطري ها وآماده نصب در محل

۱،۳۰۰،۰۰۰ دستگاه نصب UPS تا قدرت ۵KVA ۱۸

توافقی بر اساس شرایط محیط پروژه

توافقی عدد نصب UPS از   ۵KVA تا قدرت ۱۰KVA

۱۹

مطابق بخش

Wireless

حلقه ایجاد چاه ارت

 ۲۰

۱٫۱۲۳۰،۰۰۰

حلقه نظارت بر چاه ارت

 ۲۱

تعرفه نرخ تست و عیب یابی شبکه

 فهرست بهاي نرخ خدمات تست و عیب یابی برق شبکه

توضیحات

قیمت

(ریال)

واحد

عناوین خدمات شبکه

ردیف

تست صحت عملکرد و عیب یابی

به ازاء هر لینک به اضاقه هزینه دو نفرساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت

۱۳،۰۰۰

پیوند تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روي CD) تا ۲۰۰ نود

۱

۳٫۹۰۰۰

پیوند تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روي CD) از ۲۰۰ تا  ۱۰۰۰ نود

۲

۳۹،۰۰۰

پیوند تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روي CD) از ۱۰۰۰ نود به بالا

۳

بر مبناي فاکتور دفتر خدمات فنی یاهزینه کاغذ ۴A بعلاوه هزینه پرینت

پیوند ارائه گزارش تست هر برگ سیاه و سفید

۴

پیوند ارائه گزارش تست هر برگ رنگی

۵

با دستگاه فلوك ۱۸۰۰DTX- بدونپرینت روي کاغذ حداقل ۱۰ لینک به

۲۵۰،۰۰۰ پیوند تست مسیر اتصال فیبرنوري با دستگاه تستر (ارائه گزارش روي CD)

۶

 

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

توضیحات

قیمت (ریال) واحد عناوین خدمات شبکه

ردیف

اضاقه هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوقتخصصی ثابت

 به ازاء هر لینک به اضاقه هزینه دو نفرساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت

۵۰۰،۰۰۰

هر تار تست مسیر اتصال فیبرنوري با دستگاه OTDR (با گراف افت db رويCD)

۷

۵۰۰،۰۰۰

 هر تار تشخیص محل شکستگی فیبر با دستگاه OTDR (با گراف مسیر بر رويCD)

۸

مستند سازي

نفر ساعت کارشناس تخصصی

طبقه / سگمنت تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکشی بخش Passive ۱

نفر ساعت کارشناس تخصصی

سگمنت

تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش Active

۲

نفر ساعت کارشناس تخصصی

طبقه / سگمنت تهیه نقشه و مستندات برق ۳

نفر ساعت کارشناس تخصصی

طبقه / سگمنت

تهیه نقشه و مستندات مخابرات

۴

نفر ساعت کارشناس تخصصی

رك تهیه نقشه نماي رك ایستاده یا دیواري

۵

۵۰،۰۰۰

برچسب زنی و کدبندي کابلها، پریزها، پچ پنلها و تجهیزات شبکه تجهیز نود

 

۶

تعرفه نرخ کابل کشی مجدد

 فهرست بهاي نرخ خدمات کابل کشی مجدد

توضیحات

(قیمت (ریال واحد عناوین خدمات شبکه

ردیف

%۳۵    کابل کشیCat5e

متر جمع آوري کابلهاي شبکه اجرا شده از قبل ۱

کلیه سایزهاي داکت پلاستیکی سایر موارد توافقی

%۳۵نصب داکت تاسایز ۳ سانت

متر

جمع آوري داکت با باز کردن پیچ و رولپلاك

۲

کلیه سایزهاي داکت پلاستیکی سایر  موارد توافقی

%۳۰نصب داکت تاسایز ۳ سانت متر باز و بسته کردن داکتهاي موجود جهت گسترش شبکه

۳

با تست و نصب نمراتور پلاستیکی

۹۵،۰۰۰ لینک پیدا کردن سرکابل و شماره گذاري کابلهاي کشیدهشده از قبل

۴

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

 تعرفه نرخ مخابرات فهرست بهاي نرخ خدمات نصب بستر مخابرات

(قیمت (ریال

واحد عناوین خدمات شبکه

ردیف

۱۳،۰۰۰

متر نصب کابل مخابراتی تا ۱۰ زوجبالاي ۵۰۰ متر

۱

۲۶،۰۰۰

متر نصب کابل مخابراتی (تلفن) تا ۲۰ زوج بالاي ۵۰۰ متر

۲

۲۶،۰۰۰

متر نصب کابل مخابراتی (تلفن)از ۲۰ تا  ۵۰ زوج بالاي ۱۰۰ متر

۳

۳۹،۰۰۰

متر نصب کابل مخابراتی (تلفن) از ۵۰ زوج تا ۱۰۰ بالاي ۱۰۰ متر

۴

۳۹،۰۰۰

متر نصب کابل مخابراتی (تلفن) از ۱۰۰ زوج به بالا

۵

۵۶۰،۰۰۰

زوج نصب ترمینال مخابراتی ۱۰۰ زوج (کروز) به ازاي هر باکس

۶

۳۹،۰۰۰

زوج نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و ….

۷

۵۵،۰۰۰

عدد نصب پریز تلفن

۸

 تعرفه نرخ نصب، راه اندازي و پشتیبانی و خدمات شبکه هاي Wireless  فهرست بهاي نرخ خدمات نصب،راه اندازي و پشتیبانی و خدمات شبکه هاي Wireless

قیمت (ریال)

تعداد شرح

ردیف

۱۸،۵۰۰،۰۰۰

یک لینک نصب آنتن و رادیو بالاي دکل یک لینک کامل

 ۱

۸،۸۳۰،۰۰۰

یک لینک کامل لاین آف سایت از پشت بام

 ۲

۱۶،۸۰۰،۰۰۰

یک لینک کامل لابن آف سایت از روي دکل

 ۳

۳،۵۶۰،۰۰۰

هر نقطه امکان سنجی (سایت سوروي) با نمودارGPS

 ۴

۶۰۰،۰۰۰

به ازاي هر متر ارتفاع دکل یک بار آچارکشی کامل دکل هاي مهاري سه پایه و چهار پایه، جهت تنظیم مهاري هاي دکلو کنترل عمودي بودن آن با تعهد نگهداري و پشتیبانی سه ماهه بعد از آچارکشی

۵

۸،۸۳۰،۰۰۰ یک مورد پیاده سازي تجهیزات از روي دکل

 ۶

به ازاي هر لینک مبلعتا محدوده ۵ کیلومتري

سایت سروي و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعلام مشخصات رادیو ها وآنتنهاي مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولوژي شبکه و راهکار اجرا براي شبکه هاي

 Outdoor Wireless

۷

۷،۶۷۰،۰۰۰

۱،۷۶۰،۰۰۰

به ازاي هرAP سایت سروي و بررسی محیط مشتري و اعلام تعداد AP هاي مورد نیاز و راهکار اجرا بهصورت مکتوب براي شبکه هاي Indoor Wireless

۸

۵،۵۷۰،۰۰۰

به ازاي هر نقطه برآورد میزان و نوع دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروي و محاسبات لازم و اعلام به مشتري

۹

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

به ازاي هر دکل نظارت فنی بر اجراي دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل

 ۱۰

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

۱۱

به ازاي هر رادیو یا هر AP

IP , Mac, Gateway,Radio Mode تنظیمات عمومی رایو ها از قبیل

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هرAP تنظیماتSecurity  شامل فیلترنیگ و کدینگ  ۱۲

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

 ۱۳

به ازاي هر رادیو یا هرAP

Routing تنظیمات

بر اساس نفر ساعت کارشناسی به ازاي هر رادیو یا هرAP

تنظیماتVLAN

 ۱۴

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هرAP

Rate limiting تنظیمات

 ۱۵

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هرAP

تنظیمات و راه اندازيWDS  براي شبکه هايIndoor

 ۱۶

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هرAP

تنظیمات و راه اندازيWDS  براي شبکه هايOutdoor

 ۱۷

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

(قیمت (ریال

تعداد شرح

ردیف

بر اساس نفر ساعت کارشناسی

به ازاي هر پورت ۱E  در هررادیو تنظیمات و راه اندازي پورت هاي ۱E

۱۸

۱۱۵۳۰،۰۰۰

به اراي هر لینک

تست پهناي باند با نرم افزارهاي مربوطه و ارایه گزارش وضعیت لینک

 ۱۹

بر اساس نفر ساعت

کارشناسی تخصصی

به ازاي هر رادیو یا هر AP

تنظیمات و راه اندازي Roaming در شبکه هاي Indoor Wireless

 ۲۰

بر اساس نفر ساعت

کارشناسی تخصصی

۲۱

به ازاي هر رادیو یا هر AP

تنظیمات و راه اندازي Roaming در شبکه هاي Outdoor Wireless

بر اساس نفر ساعت

کارشناسی تخصصی

به ازاي هر رادیو یا هر AP

تنظیمات و راه اندازي Mesh براي شبکه هاي Indoor Wireless

 ۲۲

بر اساس نفر ساعت

کارشناسی تخصصی

به ازاي هر رادیو یا هر AP

تنظیمات و راه اندازي Mesh براي شبکه هاي Outdoor Wireless

 ۲۳

بر اساس نفر ساعت

کارشناسی تخصصی

به ازاي هر رادیو

اتصال رادیو ها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوطه

 ۲۴

۳،۵۶۰،۰۰۰

IDU هر  در ركIndoor Device Unit نصب

 ۲۵

۴۵۰،۰۰۰

Adapter هر نصب و راه اندازي کارت هاي وایرلس

 ۲۶

تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۲۰ اکسس پوینتو اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر

۲۷

به ازاي هر کنترلر

۷۷،۷۲۰،۰۰۰

۱۴۰،۹۱۰،۰۰۰

به ازاي هر کنترلر تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۵۰ اکسس پوینتو اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر ۲۸
۱۶۲،۱۰۰،۰۰۰

تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت Local با ظرفیت مدیریت تا ۱۰۰ اکسسپوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر

۲۹

۱۰۳٫۷۰۳٫۰۰۰ریال به اضافه ي  مبلغ ۰۰۰،۲۲۰،۱ریال براي هر اکسس

پوینت مازاد ۱۰۰ دستگاه و متصل به شبکه

به ازاي هر کنترلر

تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت Local با ظرفیت مدیریت بیش از ۱۰۰ اکسسپوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر

۳۰

به ازاي هر کنترلر مدیریت

local متصل شده به SA

تنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت Global مانند Service Applianceها

۳۱

۵۹،۷۲۰،۰۰۰

تعرفه نرخ خدمات سیستم هاي ذخیره سازي

 فهرست بهاي نرخ خدمات سیستم هاي ذخیره سازي

(قیمت (ریال

واحد شرح فعالیت

ردیف

۹۵۰،۰۰۰

خدمت راه اندازي نرم افزارهاي Monitoring سیستم ذخیره سازي ۱
۹۵۰،۰۰۰ خدمت راه اندازي نرم افزارهايMonitoring  شبکه Fabric

 ۲

۸۵۰،۰۰۰ خدمت نصب، پیکره بندي، پیاده سازي و راه اندازيFiber Channel SAN

Switch

۳

متخصص شبکه

نفر/ساعت

بررسی وضعیت سیستم هی مورد نظر جهت اتصال به   شبکه ذخیرهسازي به منظور شناخت اهمیت، اولویت، IOPS، حجم داده و میزانرشد

۴

فوق تخصص شبکه

نفر/ساعت

طراحی سیستم ذخیره سازي

 ۵

تمامی حقوق برای  سایت ایران گستر محفوظ میباشد.