تعرفه نرخ هزینه نصب سخت افزار و درایورهاي مربوطه

(قیمت (ریال شرح ردیف
۱۶۵،۰۰۰ نصب چاپگر  (نصب درایور وSelftest ) ١
۳۶۵،۰۰۰ نصب کامل پلاتر تا سایز ۲A (مونتاژ ، نصب درایور وSelftest ) ٢
۵۵۶،۰۰۰ مونتاژ اولیه پلاتر بالاتر از سایز ۲A ٣
۶۹۵،۰۰۰ نصب کامل پلاتر بالاتر از سایز ۲A (بدون مونتاژ اولیه، با نصب درایور وSelftest ) ٤
۱۷۱،۰۰۰ نصب و راه اندازي دستگاههاي چند کاره MultiFunction (نصب درایور و تست اولیه بخشهايدستگاه) ٥
۱۵۳،۰۰۰ نصب اسکنر تا سایز ۲A (نصب درایور و تست اولیه) ٦
۱۲۵،۰۰۰ نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهاي  بالاتر از سایز ۲A (نصب درایور و تست اولیه) ٧
۴۳۱،۰۰۰ نصب و راه اندازي UPS تا توان KVA 5 و متعلقات با یک کابینت باطري تا چهار باطري ٨
۶۹۵،۰۰۰ پیکر بنديUPS  خاص بالاي KVA5 و تا KVA10 ٩
۷۰،۰۰۰ نصب هر عدد باطري اضافیUPS ١٠
۸۳،۰۰۰ نصب هر یک از کارتهاي سخت افزاري گرافیک  -صدا – مودم –TV –USB  همراه با درایورهايمربوطه (تهیه درایور با مشتري) ١١
۵۵۵،۰۰۰ نصب کارتهاي حرفه اي (کارتهاي گرافیک – صد ا و …..) ، دستگاههاي  SCSI، کارتهاي RAID  وتجهیزات SAS هرکدام ١٢
۲۰۰،۰۰۰ نصب هارد دیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر  و پارتیشن بندي و فرمت ١٣
۱۲۰،۰۰۰ نصبO.D.D  شامل CD , DVD ,… با درایور در صورت نیاز ١٤
۴۲،۰۰۰ نصب فلاپی درایو و کارت ریدر ١٥
۱۲۷،۰۰۰ (SERVER بجز)  POWER SUPPLY نصب و راه اندازي ١٦
۵۵،۰۰۰ نصب هر ماژولRAM  همراه با تست ١٧
۸۳،۰۰۰ نصب درایور و تجهیزاتEXTERNAL  متعارف ١٨
۵۶،۰۰۰ نصب تونر یا ریبون ١٩
۷۶،۰۰۰ نصب کارتریج چاپگر جوهر افشان تا مرحلهSelftest ٢٠
 ۱۵% قیمت خرید متعارفبازار فروش و مونتاژ سیستم و نصب نرم افزارهاي متعارف روي آن (شامل گارنتی سیستم نمی شود ) ٢١
حداکثر۸۰۰۰۰ مونتاژ کامل سیستم (قطعات از مشتري ) ٢٢
۲۰۰،۰۰۰ باز و بسته کردن مادربرد جهت رفع عیب ٢٣
۱۸۵،۰۰۰ هزینه کارشناسی جهت رفع عیبPC  در صورت انصراف مشتري بعد از تشخیص عیب ٢٤

تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگاههاي جانبی رایانه

(قیمت (ریال شرح ردیف
۴۵۸،۰۰۰ تعمیرات کامپیوتر در سطح تعویض و سرویس قطعات،BIOS ، کارتهاي جانبی ١
۳۶۵،۰۰۰ تعمیر مادر برد ٢
۷۲۶،۰۰۰ SLOT و CHIPSET تعویض ٣
۴۵۸،۰۰۰ تعمیر نرم افزاري هارد دیسک و رفع بدسکتور در حد متعارف ٤
۲۶۰،۰۰۰  تعمیر یا تعویض برد هارد دیسک ٥
۱۳۹،۰۰۰ CD RAM, DVD RAM تعمیر درایو ٦
۱۵۳،۰۰۰ DVD WRITER, COMBO, CD WRITER تعمیرات ٧
۱۶۰،۰۰۰ تعمیرات منبع تغذیه معمولی ٨
۱۷۱،۰۰۰ تعمیرات صفحه کلیدهاي بی سیم و موس هاي بی سیم و اپتیکال ٩

 تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگا ههاي جانبی رایانه

(قیمت (ریال شرح ردیف
۴۱۷،۰۰۰ تعمیرات مانیتورهاي (لامپی) CRT ١٠
۶۹۵،۰۰۰ تعمیرات مانیتورLCD  تا ۱۹ اینچ ١١
۸۳۴،۰۰۰ تعمیرات مانیتور از ۱۹ اینچ به بالا و مانیتورهاي صنعتی ١٢
۲۷۸،۰۰۰ تعمیرات مانیتور تک رنگ / ترمینال ١٣
۲۰۹،۰۰۰ تعمیرات اسنکرهاي معمولی ١٤
۶۹۵،۰۰۰ تعمیرات اسکنرهاي حرفه اي بایگانی اسناد ١٥
۵۵۶،۰۰۰ تعمیرUPS  تا۱۵۰۰ ولت آمپر ١٦
۶۹۵،۰۰۰ تعمیرUPS  بالاتر از ۱۵۰۰ ولت آمپر تا ۵۰۰۰ ولت آمپرOFFLINE ١٧
۸۳۴،۰۰۰ تعمیرUPS  بالاتر از ۵۰۰۰ ولت آمپر تا ۱۰ کیلو ولت آمپرOFFLINE ١٨
هزینه کارشناسی عمومی سخت افزار تعمیرUPS  بالاتر از ۱۰ کیلو ولت آمپر (سه فاز) ١٩
هزینه کارشناسی عمومی سخت افزار تعمیرUPS ONLINE  با هر ظرفیت و با هر شکل موجی ٢٠
%۰۲ قیمت روز مشابه SPEAKER تعمیر ٢١
    نو ۱۳۹۰۰۰ پروگرام کردن فلش ٢٢

 تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر

(قیمت (ریال شرح ردیف
۱۶۶،۰۰۰ تنظیمSETUP  چاپگرهاي سوزنی ١
۴۱۷،۰۰۰ سرویس و تعمیر دستگاههاي چند منظوره جوهر افشان ٢
۳۷۵،۰۰۰ سرویس تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره بیست صفحه ۴A ٣
۵۷۰،۰۰۰ سرویس تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره بیست صفحه به بالا ۴A ٤
۷۵۱،۰۰۰ سرویس تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره معمولی بیست صفحه ۴A ٥
۱،۳۲۱،۰۰۰ سرویس تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره بیست صفحه به بالا ۴A ٦
۴۸۷،۰۰۰ سرویس تعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره معمولی تا ۳A ٧
۸۴۸،۰۰۰ سرویس تعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره حرفه اي تا ۳A ٨
۴۱۷،۰۰۰ سرویس وتعمیرات چاپگر سوزنی ۸۰ ستونی بدون تعمیرات هد ٩
۴۸۷،۰۰۰ سرویس وتعمیرات چاپگر سوزنی ۱۳۲ ستونی بدون تعمیرات هد ١٠
۳۲۰،۰۰۰ سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن فنري ١١

هزینه نفرساعت

کارشناسی عمومی سخت افزار

سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن مغناطیسی ١٢
۷۶۵،۰۰۰ سرویس تعمیر ات چاپگر سوزنی با سرعت بالاتر از ۶۰۰حرف برثانیه سري DFX و سري BP و سري CPS ١٣
۳۷۵،۰۰۰ تعمیرات چاپگرهايSLIP & SLIM ١٤
۲۰۵،۰۰۰ تعمیرات اسنکرهاي معمولی ١٥
۶۸۴،۰۰۰ تعمیرات اسکنرهاي حرفه اي اسناد ١٦
۶۸۴،۰۰۰ تعمیر پلاتر تا سایز ۳A ١٧
۷۶۵،۰۰۰ جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره بیست صفحه ۴A ١٨
۱،۴۱۸،۰۰۰ جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره بیست صفحه به بالا ۴A ١٩
۱،۲۳۸،۰۰۰ جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره معمولی بیست صفحه ۴A ٢٠
۱،۵۹۹،۰۰۰ جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره بیست صفحه به بالا ۴A ٢١
۵۷۰،۰۰۰ جنرال سرویس چاپگرهاي سوزنی ۸۰ ستونی ٢٢

تمامی حقوق برای  سایت ایران گستر محفوظ میباشد.