تعرفه نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک سال ۱۳۹۷شرکت ایران گستر

 تعرفه نرخ خدمات نرم افزاري بر روي رایانه شخصی

تعرفه نرخ خدمات نصب یا ارتقاي نرم افزار بر روي سیستم رایانه شخصی

(قیمت (ریال

شرح

ردیف

۱۶۲٫۵۰۰ 

نصب مجموعه نرم افزارهاي عمومی و کاربردي (مانند officeو ….)

١

۲۸۸،۰۰۰

نصب نرم افزار ویژه تخصصی (به ازاي هر پکیج نرم افزاري)

٢

۳۶۲،۰۰۰

ویروس زدایی و نصب نرم افزار ویروس یاب (بروزرسانی شده)

٣

۵۵۲،۰۰۰

نصب سیستم عامل هاي غیرمتعارف غیر سرور       ((mac os & ubuntu, … و  نصب درایور (درصورتی که درایورها ازمشتري دریافت گردد) و در صورت نیاز شامل پارتیشن بندي , فرمت ، نصب

٤

۴۴۸،۰۰۰

نصب هرنوع سیستم عامل غیر سرور شامل گروه ویندوز و نصب درایور (درصورتی که درایورها از مشتري دریافت گردد)و درصورت نیاز شامل پارتیشن بندي , فرمت ، نصب

٥

۶۵،۰۰۰

نصب بازي (CD یا  DVD)(به احتساب هرDVD وCD اضافی ۰۰۰/۵ریال)

٦

۱۶۲،۰۰۰ آماده سازي هارد دیسک (Format و پارتیشن بندي) – درصورت نیاز به انتقال اطلاعات هزینه مجزا و نرخ ردیف ۹ اینجدول

٧

۲۷۳،۰۰۰

ارتقا نرم افزاري (از طریق اینترنت) و ارتقاBios  و یا Firmware

٨

۲۷۳،۰۰۰

تهیه نسخه پشتیبان از سیستم (IMAGE,BACKUP,COPY)

٩

۳۵،۰۰۰

دریافت درایور از اینترنت و رایت بر رويCD

١٠

۱۶۵،۰۰۰

نصب نرم افزاري تجهیزات جانبی (چاپگر ، اسکنر و ….)

١١

۲۷۰،۰۰۰

نصب و راه اندازي رایانه در محل به درخواست مشتري (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد) ١٢
۲۱۵،۰۰۰ بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتري (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد)

١٣

۱۵،۰۰۰

کپیCD , DVD  (هزینه خود CD یا  DVD استفاده شده مجزا اضافه می گردد)

١٤

. هرگونه عملیات ویژه خارج از نرخنامه فوق با تعرفه هزینه نفر ساعت کارشناسی محاسبه خواهد شد

. هزینه هاي فوق شامل آموزش کاربري نرم افزارها نمی باشد

تمامی حقوق برای  سایت ایران گستر محفوظ میباشد.